Zmiany zapisów w umowach i regulaminie

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które nowelizują między innymi ustawę Prawo telekomunikacyjne.

Powyższe zmiany nie wpływają na zakres Państwa obowiązków wynikających z Umowy.  W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo prawo, do dnia wejścia zmian w życie, wypowiedzieć zawartą z nami Umowę. Zastrzegamy jednak, że w przypadku, gdy skorzystają Państwo z tego prawa przed upływem okresu na jaki została zawarta Umowa promocyjna, będą Państwo zobowiązani do zwrotu udzielonych Państwu ulg, na zasadach wskazanych w Umowie. 

 

Zmiany do umów na internet stacjonarny i telewizję

Powiadomienie o zmianach

 

Zmiany do umów na usługi mobilne

Powiadomienie o zmianach